MFA > Radiance

Altar (detail)
Altar (detail)
2014